fbpx
Insert Custom Menu

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní společnosti THE TOP TEAM s.r.o.

(Dále jen „VOP¨)

THE TOP TEAM s.r.o.

IČO 63504898

Sídlo: Pařížská 1710/5, Východní Předměstí, 30100 Plzeň

Sp. Zn. C 6458 vedenou u Krajského soudu v Plzni

(Dále jen jako „Prodávající“ nebo ,,Společnost“)


Vymezení pojmů a služeb

Webový portál member.thetopteam.eu s přihlašovací stránkou

https://member.thetopteam.eu/login-prihlaseni-do-uctu-premium-lounge/ (dále jen „web“).

Web, který je veden na výše uvedené adrese, je majetkem obchodní společnosti

THE TOP TEAM s.r.o., která však není provozovatelem hostingových služeb a ani ostatních služeb

týkajících se zajištění funkčnosti stránek, zajištění je na třetí straně.

Guilded je platforma navržená ke vzájemné komunikaci uživatelů platformy pomocí hlasových

hovorů, videohovorů, textových zpráv, médií a souborů v soukromých vláknech. Platforma je ve

vlastnictví třetí strany. https://www.guilded.gg/TheTopTeam (dále jen „aplikace¨).

• Kupujícím se rozumí fyzická nebo právnická osoba (dále jen „kupující“)

• Předplatitel je kupující služby předplatného (dále jen „předplatitel“).

• Uživatel je předplatitel (dále jen „uživatel“)


Služby:

• Poskytování předplatného

• Předplatné Premium Lounge měsíční (Dále jen „ předplatné1“ nebo jako „předplatné“)

• Předplatné Premium Lounge roční (Dále jen „ předplatné12“ nebo jako „předplatné“)

• Předplatné Free Member (Dále jen „ předplatné0“ nebo jako „předplatné“)

• Prodej vstupenek

• Vstupenky na vlastní akce (dále jen „vstupenka/y“)

• Elektronické knihy (dále jako „E-Book“)

• Konzultace

• Ambasador

• Merch


Obecná ustanovení

Prodávající je poskytovatelem více služeb, které jsou vyjmenovány v sekci ¨služby¨. Poskytuje své

služby skrz svůj web a aplikaci. Obecná a závěrečná ustanovení se použijí na všechny služby

přiměřeně v závislosti na tom o jaký typ služby jde. Má právo aktualizovat obchodní podmínky.

Prodávající poskytuje veškeré své služby v dobré víře.Zakoupením jakékoliv služby dává kupující souhlas prodávajícímu s komunikací jak na webu, tak v

aplikaci tak e-mailem či případně dalšími komunikačními kanály, aplikacemi, sítěmi a může být do

těchto dalších aplikací přidán, importován z těch aplikací, do kterých má jako aktivní uživatel

přístup. Svůj souhlas může kdykoliv odvolat odesláním e-mailu na kontaktní e-mail prodávajícího.

Smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena dokončením objednávky na webu

prodávajícího. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Prodávající potvrdí přijetí objednávky

odesláním potvrzení ve formě faktury na e-mail uvedený kupujícím. Smlouva je uzavřena v

okamžiku provedení úhrady služby. Kupující zadává objednávku elektronicky vyplněním příslušného

formuláře na webu. Odesláním formuláře pak kupující vyjadřuje souhlas s těmito VOP jakož i se

zpracováním osobních údajů. Prodávající není poskytovatelem ani provozovatelem žádného z

platebních kanálů a nenese tak odpovědnost za průběh platebních transakcí a ani k těmto

platebním transakcím nemá přístup.


Služba Předplatného

Předplatitel není oprávněn postoupit či převést svá práva a své závazky vzniklé z uzavření kupní

smlouvy v souvislosti s užíváním předplatného na třetí osobu, a to ani bezúplatně. Předplatitel bere

na vědomí, že prodávající není majitelem ani provozovatelem aplikace a nenese tak odpovědnost

za funkčnost a uživatelskou zkušenost. Předplatné je rozšířená služba prodávajícího. Kdokoliv má

možnost čerpat obsah z volně zpřístupněného obsahu od prodávajícího, proto lze očekávat obsah v

podobné kvalitě a zároveň ve větším rozsahu. Následné namítání vad ve smyslu nesloučení se s

očekáváním kupujícího nejsou předmětem porušení plnění prodávajícího. Zakoupením

předplatného se předplatitel nestává vlastníkem doručených programů a kurzů, stává se uživatelem

předplatného, jehož součástí jsou programy a kurzy, případně další obchodní informace. Jejich

výlučným majitelem je stále prodávající v celém svém rozsahu. Je jakkoliv zakázáno šířit, stahovat či

předávat jakýkoliv obsah, který je v uzavřené části webu a aplikaci, pokud to u daného obsahu není

vyloženě napsáno, či jinak zmíněno, že daný obsah je určen k dalšímu možnému šíření. Je jakkoliv

zakázáno sdílení a předávání přihlašovacích údajů do uzavřené části webu a aplikace. Jakékoliv

sdílení, šíření, stahování a jiná manipulace s obsahem, která není k tomu určena je pod pokutou

jeden milion korun českých (1 000 000,- Kč). I po ukončení smlouvy zůstává kupujícímu zachován

uživatelský účet. Je tak oprávněn kdykoli opět využít služby prodávajícího.

Využití veškerých informací v aplikaci je ze strany prodávajícího doporučená zletilost předplatitele.


Úhrada předplatného

Předplatitel uhrazením předplatného souhlasí se započetím plnění před uplynutím lhůty pro

odstoupení od smlouvy. Předplatitel hradí veškeré formy předplatného platbami prostřednictvím

platebních kanálů podporovaných prodávajícím, zejména pak platební kartou, či dalšími aktuálně

podporovanými způsoby za využití automatické opakované platby kartou tzv. reccuring payments.

Dává tak souhlas k opakovanému strhávání předem uvedené výše ceny za předplatné. Pokud

nebude možné další měsíc platbu uhradit automaticky z jakéhokoliv důvodu, obdrží na svůj e-mail

výzvu k zaplacení a pokud tak neučiní, bude mu předplatné zrušeno.Předplatné se hradí předem na vymezené období prodávajícím. Prodávající si vyhrazuje právo přiměřené změny způsobu úhrady předplatného dle technických a provozních potřeb či možností prodávajícího. Dotčení kupující budou o takové změně informováni e-mailem na kontaktní e- mailovou adresu.


Změna předplatného ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo změny výše svých služeb, a to zejména z důvodu potřeby

zohlednění změn na trhu, změn cenové hladiny, následkem legislativních či technologických

změn, rušení či zavádění nových produktů, změn obchodní politiky, úprav služeb atp.


Zrušení předplatného a jeho úprava

Ke zrušení předplatného dochází pokud předplatitel sám předplatné zruší či nedojde k jeho

zaplacení z jakéhokoliv důvodu.

Změnu a zrušení předplatného musí učinit den před následující platbou předplatného.

Předplatitel zrušením předplatného ztrácí okamžitě přístup k veškerému obsahu v aplikaci a na

webu. Jsou mu ponechány přístupové údaje, čímž se rozumí heslo a email, pod kterým

předplatné zakoupil, čímž je stále aktivním v databázi společnosti pro zasílání jakéhokoliv

marketingového a informativního sdělení skrz nástroje využívané společností, zejména e-mail.

Předplatitel může kdykoliv tento souhlas odebrat a odhlásit se tak z databázového listu, čímž mu

bude smazán účet do uzavřené sekce webu.


Povinnosti prodávajícího

Prodávající umožní kupujícímu přístup k poskytované službě a tedy jemu vybraným typem

předplatného bezprostředně po dokončení objednávky kupujícím.


Práva prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení přístupu kupujícímu pokud poruší podmínky využívání

předplatného.

Prodávající je oprávněn dle svého uvážení odstranit uživatele ze své databáze a znemožnit mu tak

přístup k poskytovaným službám v případě, že:

a) má důvodné podezření, že předplatitel jej používá v rozporu s právními předpisy a/nebo

obecně závaznými etickými a morálními principy Provozovatele nebo dobrými mravy, nebo má

sloužit k porušování práv třetích osob nebo k páchání či napomáhání trestné činnosti;

b) předplatitel užívá služby, zejména web a aplikaci ke komerčním účelům, případně

k jiným účelům, které by mohly (i v konečných důsledcích) poškodit prodávajícího nebo třetí

osoby;

c) předplatitel zneužívá, blokuje, modifikuje či jinak mění jakoukoliv součást webu aaplikace

d) prodávající má důvodné podezření, že uživatelem služby je jiná osoba než předplatitel

e) předplatitel naruší nebo se pokouší narušit stabilitu nebo chod služby, nebo data

uložená na webu a v aplikaci;f) předplatitel poruší povinnosti stanovené v těchto VOP nebo jakýchkoli jiných

všeobecných nebo specifických podmínkách a pravidlech příslušné služby poskytované prodávajícím.


Práva předplatitele

Předplatitel má právo na dodání jím zvolené služby tedy předplatného bezprostředně po

dokončení objednávky.

Předplatitel má právo na vlastní správu formy předplatného, dokonce ho okamžitě zrušit, čímž

nedochází k odstoupení od smlouvy, ale ke správě předplatného na následující měsíc, a to

přihlášením se do svého účtu pomocí přihlašovacích údajů, které mu jsou bezprostředně po

dokončení objednávky zaslány do e-mailu, který zadal při objednávce, v sekci "Můj Účet“, kde najde

odkaz na portál pro správu svého předplatného, kde najde mimo jiné i termín následující platby.

Má právo využívat aplikaci a web k předem určeným účelům jako je prohlížení a využívání

informací, pravidla pro užívání aplikace jsou blíže upraveny v aplikaci.

Předplatitel má právo se obrátit na podporu prodávajícího na e-mailové adrese:

premiumlounge@thetopteam.eu


Povinnosti předplatitele

Po zakoupení předplatného je předplatitel povinen zadat do aplikace stejnou adresu e-mailu,

kterou zadával při koupi na webu.

Předplatitel je povinen si zkontrolovat přidělení příslušné role v aplikaci, která mu umožňuje

přístup k veškerému obsahu prodávajícího.

Předplatitel je povinen se řídit pravidly uvedenými na serveru a pokyny moderátorů a adminů.

Předplatitel plně odpovídá za utajení svého uživatelského e‑mailu, hesla či jakýchkoli jiných

registračních údajů a nese veškerou odpovědnost a případné náklady, které vzniknou v souvislosti

s porušením těchto podmínek ze strany předplatitele.


Odstoupení od smlouvy

Prodávající si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy kdykoliv, zejména pokud nastanou

technické závady na straně prodávajícího jako chyba v nacenění, období předplatného. V tu chvíli

by byla kupní smlouva neplatná a předplatiteli vrácena uhrazená částka.


Předplatné je digitální obsah, který není dodáván na hmotném nosiči, proto podle ustanovení §

1837 písm. l) nemá předplatitel právo na odstoupení od smlouvy po dokončení objednávky, ve

které si zakoupil předplatné1.

Předplatitel má právo na odstoupení od smlouvy po dokončení objednávky, ve které si zakoupil

předplatné12 do 14 dnů od uzavření smlouvy na kontaktní e-mail prodávajícího, kdy mu bude

vrácena částka pokrácena o částku v hodnotě měsíčního předplatného, předplatné1, a o náklady

prodávajícího ve spojitosti s vyřizováním požadavku o odstoupení od smlouvy stejným způsobem

jako byl zvolen u platby.Prodávající vrátí peníze kupujícímu bezprostředně po zrušení předplatného12 a po odeslání

požadavku o odstoupení od smlouvy na e-mail prodávajícího: premiumlounge@thetopteam.eu,

nejpozději však do 30 dnů.


Služba prodej vstupenek

Prodávající může vymezit pro jednotlivé akce jeden nebo více druhů vstupenek (vedle základních

vstupenek zejména VIP vstupenky). Informace o dostupných druzích vstupenek jsou uvedeny v

objednávacím systému. Různé druhy vstupenek mají zpravidla odlišné ceny, rozsah užití a

oprávnění.


Cena a koupě vstupenek

Ceny vstupenek jsou uvedené na webu. Platná je vždy cena v momentě nákupu. Nebude-li

výslovně stanovena jinak, cena vstupenky je uvedena včetně zákonné sazby DPH a zahrnuje

veškeré předprodejní poplatky kromě manipulačního poplatku, jehož výši se kupující dozví ještě

před dokončením nákupu.

Vstupenky stanoveného druhu lze zakoupit případně pouze on-line prostřednictvím webu.

Kupující je povinen v objednávce uvést své osobní a kontaktní údaje pravdivě a úplně a jejich

správnost před potvrzením překontrolovat.

Kupující může uhradit vstupenky prostřednictvím on-line platby. Kupující má povinnost

překontrolovat správnost vytvořené objednávky. Prodávající poskytuje pouze vstupenky

elektronické. Lze tak uplatnit práva ze vstupenky předložením vytištěného dokladu o koupi

vstupenky v místě konání akce.

V případě jakéhokoliv problému v průběhu koupě, který by koupi vstupenky nedovolil dokončit, se

kupující může obrátit na e-mailovou adresu prodávajícího.

Kupující je povinen zkontrolovat vstupenky neprodleně po obdržení. Přijmutím vstupenek e-

mailem zkontrolovat jejich správnost a úplnost (především název akce, místo a čas konání akce,

cenu a počet vstupenek a další parametry). Případné reklamace týkající se obsahu vstupenek je

kupující povinen oznámit bezprostředně po jejich doručení na e-mail prodávajícího. Na pozdější

reklamace nebude brán zřetel.


Změny

U jednotlivých akcí jsou možné krátkodobé posuny termínů konání. Změněné termíny konání akcí

jsou uváděny na webu nebo v aplikaci. Kupující je povinen si případné změny termínů uvedených

na webu a aplikaci kontrolovat a řídit se jejich zněním.

V případě úplného zrušení akce se převádí práva kupujícího na další akci prodávajícího podobného

druhu.

Kupující budou v případě zrušení akce informováni prostřednictvím e-mailu.

Kupující souhlasí dokončením objednávky se zněním VOP a uhrazená cena objednávky je

konečná a vstupenky není možné vracet, ani vyměňovat, není-li výslovně uvedeno jinak.


Elektronické knihy (dále jako „E-Book“)

E-Book je digitální obsah, který není dodáván na hmotném nosiči, proto podle ustanovení § 1837

písm. l) nemá kupující právo na odstoupení od smlouvy po dokončení objednávky, ve které si

zakoupil některý z E-Booků. Ihned po zakoupení jej má kupující zpřístupněn.


Konzultace

Prodávající si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy kdykoliv, zejména pokud nastanou

technické závady na straně prodávajícího jako chyba v nacenění či nemožnost společné shody na

termínu konzultace. V tu chvíli by byla kupní smlouva neplatná a Kupujícímu vrácena uhrazená

částka.

Kupující je povinen uhradit celkovou cenu za službu vždy před uskutečněním dané služby, přičemž

se za úhradu považuje připsání částky na účet Společnosti.

Kupující má právo na odstoupení od smlouvy po dokončení objednávky, ve které si zakoupil

některou z forem konzultace, do 14 dnů od uzavření smlouvy na kontaktní e-mail prodávajícího,

pokud se však v této lhůtě konzultace již neuskutečnila, pak pouze do momentu započetí

konzultace.

Termín Konzultace iniciuje konzultant Společnosti po zakoupení a uhrazení služby. Celý proces

závisí na vzájemné domluvě, která probíhá prostřednictvím e-mailu, pokud konzultant Společnosti

nezvolí jinou možnost.


Ambasador

Bližší informace k možnosti jak se stát Ambasadorem a Smluvní podmínky pro Ambasadora najdete

v sekci Premium member.


Merch

Po předchozí domluvě se lze domluvit s pověřenou osobou Společností na zakoupení jednotlivých

produktů Společnosti, a to buď zasláním zprávy na kontaktní e-mailovou adresu či vznesením

dotazu v příslušném vláknu v Aplikaci.


Mimosoudní řešení sporu

V případě, že dojde mezi společností a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní

smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou,

může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu

mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, Praha 2, 120 00,

E-mail: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz


Společná a závěrečná ustanovení

Kupující bere na vědomí, že prodávající nezaručuje a nenese odpovědnost za:a) funkčnost datové sítě kupujícího ani za jeho hardwarové a softwarové vybavení, jakož i za

funkčnost veřejné internetové sítě;

b) jakékoli případné škody, které vznikly ze strany kupujícího z důvodu nevyužívání služeb či

přehlížení upozornění prodávajícího;

c) to, že web a aplikace nebo zařízení sloužící elektronické komunikaci neobsahují viry, nebo jiné

rušivé komponenty.

Prodávající si vyhrazuje právo, že služby nemusí být vždy nepřetržitě dostupné, a to zejména z

důvodu pravidelné údržby hardwarového či softwarového vybavení nebo technických závad mimo

kontrolu prodávajícího.


Pokud soud určí, že některé ustanovení těchto podmínek je nezákonné, neplatné nebo z

jakéhokoliv důvodu nevymahatelné, pak se dané ustanovení považuje za oddělitelné od těchto

podmínek a neovlivní platnost a vymahatelnost jakýchkoli zbývajících ustanovení.

Všechny činnosti kupujícího v rozporu s těmito VOP, jež současně také mohou mít za následek

(byť případné) ohrožení funkčnosti služeb, či veškeré činnosti kupujícího, jež by jakýmkoliv

způsobem ohrožovaly autorská práva či jiná oprávnění, budou ze strany prodávajícího

posuzovány jako porušení těchto VOP a prodávající je oprávněn kupujícího, zejména předplatitele,

v takovéto jeho činnosti omezit. Takovéto omezení spočívá zejména v zamezení přístupu ke

službám či odepření poskytnutí služeb, přičemž opatření směřující k omezení takovéto činnosti

předplatitele je prodávající oprávněn uplatnit okamžitě. Aplikace omezení, tj. zejména typ přijatého

opatření, jeho intenzita a načasování, je výhradně volbou prodávajícího, a to v souladu

s příslušnými právními předpisy.


Tyto VOP jsou platné a účinné od 16. prosince 2023.